Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2020 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie budowy przedszkola dla dzieci słabo widzących i niewidomych przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Brailleʼa w Bydgoszczy – KS-S.0003.1.2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 61/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 60/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 128/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 127/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 126/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 125/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 124/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.02.2020 Karta informacyjna 123/2020 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/198/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/197/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Zdrowi i aktywni w pracy 2” w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/196/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” Nr naboru LGD 1/2019/R (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-280/19) Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/195/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” Nr naboru LGD 2/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-293/19) Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/194/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/193/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/192/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-309/19 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/191/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/190/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/189/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 4/2020 i nr 5/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 uchwała Nr 5/188/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na zawarcie kolejnych umów najmu aktywów trwałych Szczegóły
« 1 2 3 4 1 069 1 070 »