Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 39/1628/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2020-2021 zadania pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu” Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 zarządzenie Nr 83/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2020 r. zamieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do stosowania Księgi Jakości, Kart Procesów oraz Procedur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i kontroli zarządczej Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 Oferta na zadanie: Street Artists – Rap jesień – konkurs „Rap Wars VI” Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1627/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2020 Karta informacyjna 697/2020 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1626/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1625/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1624/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Partnerów do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2020 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1623/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1620/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Panem (…) Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1619/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1618/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.10.2020 uchwała Nr 39/1617/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 19.10.2020 Oferta na zadanie: Teledysk do utworu Adeli Konop „Struna” Szczegóły
Artykuł 19.10.2020 porządek obrad XXVI sesji Sejmiku WK-P – 26 października 2020 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2020 Karta informacyjna 699/2020 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2020 uchwała Nr 39/1616/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2020 zarządzenie Nr 82/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Zdrowia Szczegóły
Artykuł 19.10.2020 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani I. F., prowadzącej: Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu, Makowiska, 86-050 Solec Kujawski oraz Pana S. F., prowadzącego: Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu, Makowiska, 86-050 Solec Kujawski, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana A. Ś. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski oraz wygaszenia dotychczas obowiązujących decyzji, tj.: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/11/07 ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Pani I. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku, znak: ŚG.I.ak.7624/26/10/tw ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Panu S. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2020 Karta informacyjna 695/2020 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 1 210 1 211 »