Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1529/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1528/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1527/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Utworzenie małego kina społecznościowego w budynku Szkoły Podstawowej w Kowalu”, przygotowanego przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1526/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kujawsko-pomorskiego”, przygotowanego przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1525/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1524/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1523/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy aktywów trwałych z tym samym podmiotem Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1522/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie upoważnienia niektórych pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1521/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1520/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1519/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 36/1518/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, schemat: profesjonalizacja IOB – tryb pozakonkursowy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Karta informacyjna 622/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Karta informacyjna 623/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Karta informacyjna 624/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Karta informacyjna 625/2020 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.09.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Oferta na zadanie: Wydanie książki pt. „Kronika Toruńskiej Elektrowni, Gazowni i Tramwajów od początku do lat 30. XX w.” Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie mebli biurowych w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 porządek obrad XXV sesji Sejmiku WK-P – 28 września 2020 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 1 199 1 200 »