Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.09.2016 uchwała Nr 32/1304/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą powierzenia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy obiektów mostowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 541 częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km ok. 55+328 do km 72+775”. Zasięg oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje działki numer: 26 obręb 0001 – Żuromin, 80/1, 80/2, 80/3, 123, 180, 254, 269, 351, 359 obręb 0017 – Sadłowo-Parcele, 245/2, 246, 249, 290/2, 371/1, 371/2, 465, 466 obręb 0007 – Karniszyn, 489, 494, 527/5, 527/6, 530, 1166, 1167, 1516, 1554 obręb 0001 – Bieżuń, gmina Bieżuń, powiat żuromiński. Szczegóły
Akty prawne 12.09.2016 uchwała Nr 32/1303/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw koordynacji projektu „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego” umieszczonego na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2016 Karta informacyjna 307/2016 Szczegóły
Akty prawne 12.09.2016 uchwała Nr 32/1302/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) Szczegóły
Akty prawne 12.09.2016 uchwała Nr 32/1301/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz H1V/AIDS Szczegóły
Akty prawne 12.09.2016 uchwała Nr 32/1300/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw Transportu i Komunikacji Szczegóły
Akty prawne 12.09.2016 uchwała Nr 32/1299/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Eksperta Wojewódzkiego do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 12.09.2016 uchwała Nr 32/1298/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2016 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.09.2016 uchwała Nr 32/1297/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Osi priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Informacja publiczna o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław w związku z eksploatacją Instalacji do spalania paliw, Instalacji do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej oraz Instalacji do uzdatniania wody zlokalizowanych w Janikowie, na terenie CIECH Soda Polska S.A., Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA. Szczegóły
Akty prawne 12.09.2016 uchwała Nr 32/1296/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.09.2016 uchwała Nr 32/1295/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-058/16) Szczegóły
Akty prawne 09.09.2016 uchwała Nr 32/1294/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schematu: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-056/16) Szczegóły
Akty prawne 09.09.2016 uchwała Nr 32/1293/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schematu: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-055/16) Szczegóły
Akty prawne 09.09.2016 uchwała Nr 32/1292/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schematu: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16) Szczegóły
Akty prawne 09.09.2016 uchwała Nr 32/1291/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, w ramach którego realizowany będzie projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480, dł. 0,391 km likwidacja lokalnego osuwiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 09.09.2016 uchwała Nr 32/1290/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 09.09.2016 uchwała Nr 32/1289/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
« 1 2 504 505 506 507 508 751 752 »