Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z aglomeracji Włocławek do wód rzeki Wisły w km 684, oczyszczonych na urządzeniach Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku oraz odprowadzanie nadmiaru ścieków z przelewu burzowego zlokalizowanego na terenie przepompowni głównej na działce nr 67/2 obręb Włocławek do wód rzeki Wisły w km 681. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta informacyjna 353/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 348/2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Halinę Karmolińską-Słotkowską w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu sektorów nr 1 i 2 kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 31/1 i 32 obręb Osnowo w miejscowości Osnowo do ziemi. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 347/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 340/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 342/2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 26.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 20.06.2017 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2017 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 341/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 345/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 344/2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w związku z prowadzeniem instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 45. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Karta Informacyjna 346/2017 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2017 uchwała Nr 21/981/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, schemat: wsparcie IOB w celu świadczenia specjalistycznych usług, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2017 uchwała Nr 21/980/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.06.2017 uchwała Nr 21/979/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 27/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 12.06.2017 uchwała Nr 21/978/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 26/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 12.06.2017 uchwała Nr 21/977/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
« 1 2 776 777 778 779 780 1 199 1 200 »