Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/483/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/482/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/481/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt graficzny druków okazjonalnych Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/480/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/479/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15) – perspektywa finansowa 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/478/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/477/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/476/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/475/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/474/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie gospodarowania mieniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/473/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/472/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/471/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne” Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 11/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 10/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/470/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na procedowanie wyboru najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/469/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/468/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 06.04.2017 uchwała Nr 12/467/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych Szczegóły
« 1 2 779 780 781 782 783 1 150 1 151 »