Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2017 Karta informacyjna 54/2017 Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Uchwała Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2017 Karta informacyjna 52/2017 Szczegóły
Akty prawne 09.03.2017 uchwała Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Oferta z dnia 1 marca 2017 r. złożona przez Specjalistyczną Pomoc Nadzieja. Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 23.03.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/346/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/345/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/344/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2017 Karta informacyjna 79/2017 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/343/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Szkoła zawodowców” w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2017 Karta informacyjna 78/2017 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/342/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/341/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/340/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/339/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/338/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu Nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-003/17 oraz Ogłoszenia o konkursie na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w ramach Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 20.03.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/337/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2017 uchwała Nr 8/336/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 783 784 785 786 787 1 129 1 130 »