Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 7/239/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Łódzkiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 7/238/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 o chodnik w miejscowości Mąkowarsko – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 7/237/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Leśnej w miejscowości Osielsko, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 7/236/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 7/235/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za wykonanie zadania Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 7/234/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Podkomisji Oceny Projektów IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-060/16 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/233/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/232/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/231/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wskazania osoby na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/230/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16) Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/229/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. oraz udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/228/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/227/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-051/16 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/226/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-049/16 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/225/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Wyniki otwartych konkursów ofert nr 3/2017, 4/2017 oraz 5/2017 Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/224/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia X edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/223/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/222/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych pt. „Strategia Rozwoju Mojego Miasta (Wsi) do 2025 r.” oraz przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
Akty prawne 24.02.2017 uchwała Nr 6/221/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia V Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów szkół oraz przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
« 1 2 836 837 838 839 840 1 172 1 173 »