Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/18/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/17/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji” przygotowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/16/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/15/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/14/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/13/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/12/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie trybu opracowania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/11/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego planu działań na rzecz realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/10/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/9/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/8/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu ogólnych kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Karta Informacyjna 13/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Karta Informacyjna 11/2017 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/7/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/6/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia we Włocławku, ul. Bechiego 2 będącego w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.01.2017 Karta Informacyjna 12/2017 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/5/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/4/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie obiektu inżynierskiego – mostu wraz z drogami dojazdowymi w ramach rozbudowy drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo w Krówce Leśnej Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/3/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie mostu JNI1016498 w miejscowości Rudaw wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2124C Ruziec – Paliwodzizna – Nowa Wieś od km 2+700 do km 11+198 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 uchwała Nr 1/2/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Droga Trzeposka na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Pająkowskiego w Toruniu Szczegóły
« 1 2 840 841 842 843 844 1 155 1 156 »