Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2016 Uchwała Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Uchwała Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2016 Karta informacyjna 288/2016 Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu dokumentu pn. „Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu” oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu. Szczegóły
Akty prawne 22.08.2016 ZARZĄDZENIE Nr 50/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania składu Kapituły Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Petycja OR-II-P.1510.2.9.2016 Wójt Gminy Dragacz Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Informacja dotycząca projektu „Promocja Marki „Województwo Kujawsko-Pomorskie poprzez sport” – WND-RPKP.05.05.00-04-001/15 Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CIECH Soda Polska S.A. w Inowrocławiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich (mioceńska warstwa wodonośna) ze studni nr 1 dla potrzeb bytowo-gospodarczych oraz technologicznych i ujęć barierowych nr I (zachodnie), nr II (północne), nr III (wschodnie), nr IV (południowe) oraz pobór wód powierzchniowych z zasobów Noteci Zachodniej zgromadzonych w Zbiorniku Pakoskim przy pomocy ujęcia brzegowego dla potrzeb przemysłowych oraz stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.26.2013 zmienionej decyzją z dnia 04.08.2015 r., znak: ŚG-IV.7322.68.2015 w części dotyczącej poboru wód podziemnych i powierzchniowych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2016 Karta informacyjna 287/2016 Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Informacja o wszczęciu na żądanie strony oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.24.2015.SN dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania energii i paliw do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt, zlokalizowanej na terenie Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – Elektrociepłownia Bydgoszcz II, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2016 Karta informacyjna 242/2016 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 25/2016 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Unieważnienie konkursu nr 22/2016 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 24/2016 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie oraz przeprowadzenie promocji gospodarczo-inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 9-12 września 2016 roku podczas imprezy gospodarczej w Solecznikach na Litwie. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Komisja Edukacji i Nauki – 29.08.2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.08.2016 Karta informacyjna 285/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2016 Karta informacyjna 286/2016 Szczegóły
Artykuł 18.08.2016 Projekt „Planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2016 Karta informacyjna 277/2016 Szczegóły
« 1 2 922 923 924 925 926 1 155 1 156 »