Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 326/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 333/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 320/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 319/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 317/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 316/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 315/2016 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1397/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Uchwała Nr 36/1454/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu”. Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1396/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach następujących dziedzin: Infrastruktura B+R, Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne w sektorze publicznym, Inwestycje w MŚP, Uzbrojenie terenów pod inwestycje, Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP, Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, Transport i tabor miejski, Gospodarka wodno-ściekowa, Dziedzictwo Kulturowe, Bioróżnorodność przyrodnicza, Infrastruktura drogowa, Transport kolejowy, Infrastruktura ochrony zdrowia, Infrastruktura społeczna, Rewitalizacja, Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego, Infrastruktura edukacyjna Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1395/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1394/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1393/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1392/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1391/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Osi priorytetowej 4. -„Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego – „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1390/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1389/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1388/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji” przygotowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w ramach Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1387/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.09.2016 uchwała Nr 34/1386/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
« 1 2 923 924 925 926 927 1 173 1 174 »