Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/773/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2017 Karta informacyjna 260/2017 Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/772/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/771/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedur wdrażania Priorytetu 4 – „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/770/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Tworzenie narzędzi na potrzeby promocji marki Szlaku Piastowskiego” Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/769/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/768/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/767/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wojewódzka Konferencja Asystentów Rodziny” Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/765/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/764/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/763/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/762/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 22.05.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/761/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Krajobraz Orla jako źródło inspiracji artystycznej” Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 25.05.2017 r. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2017 uchwała Nr 17/760/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łubianka na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne nad torem regatowym i rzeką Brdą w km 1+970 napowietrznej dwutorowej linii energetycznej 400 kV Jasiniec-Pątnów; przejście napowietrzną linią energetyczną nad kanałem A-Łęgnowo i nad prawobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym kanału A-Łęgnowo; wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót związanych z budową linii energetycznej 400 kV Jasiniec-Pątnów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach nr 13/2, 1/1, 1/2 obręb ewid. 273, nr 4/2, 4/1 obręb ewid. 261, nr 1/2, 1/1 obręb ewid. 258, nr 11 obręb ewid. 259, nr 10, 7, 5/14, 5/10, 5/12 obręb ewid. 237 m. Bydgoszcz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2017 Karta Informacyjna 247/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2017 Karta Informacyjna 248/2017 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.05.2017 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
« 1 2 926 927 928 929 930 1 326 1 327 »