Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.08.2016 uchwała Nr 30/1106/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych stanowiących wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Zaproszenie do złożenia oferty Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 uchwała Nr 30/1105/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych stanowiących wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 uchwała Nr 30/1104/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 uchwała Nr 30/1103/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiąca własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 uchwała Nr 30/1102/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiąca własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 uchwała Nr 30/1101/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2016 r. na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 uchwała Nr 30/1100/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2016 uchwała Nr 30/1096/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-011/16, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Szczegóły
Akty prawne 05.08.2016 uchwała Nr 29/1095/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 22/2016 i nr 24/2016 Szczegóły
Akty prawne 05.08.2016 uchwała Nr 29/1094/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.08.2016 uchwała Nr 29/1093/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.08.2016 uchwała Nr 29/1092/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.08.2016 uchwała Nr 29/1091/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16) – perspektywa finansowa 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.08.2016 uchwała Nr 29/1090/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16) – perspektywa finansowa 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.08.2016 uchwała Nr 29/1089/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 05.08.2016 uchwała Nr 29/1088/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 05.08.2016 uchwała Nr 29/1087/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 05.08.2016 uchwała Nr 29/1086/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.08.2016 uchwała Nr 29/1085/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu Szczegóły
« 1 2 947 948 949 950 951 1 173 1 174 »