Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 9 lutego 2016 r. złożonej przez Specjalistyczną Pomoc Rodzinom „Nadzieja”. Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 9 lutego 2016 r. złożonej przez Specjalistyczną Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Kluby Radnych V kadencji (2014-2018) Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Uwagi do oferty z dnia 8 lutego 2016 r. złożonej przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem w Toruniu Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Oświadczenia majątkowe Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Bezpieczeństwo Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (miasta) na prawach powiatu, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Statut Województwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Komisje Sejmiku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i/lub przetwarzania odpadów. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje geologiczne (dokumentacje złoża kopaliny, dokumentacje geologiczne, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dodatki do powyższych dokumentacji). Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Radni Województwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Szczegóły
« 1 2 965 966 967 968 969 1 090 1 091 »