Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa z 2003 roku

Mapy planu zagospodarowania przestrzennego w formacie Adobe Acrobat

Rysunek nr 1 – Województwo na tle koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju
Rysunek nr 2 – Problemy obszarów wspólnych i stykowych z sąsiednimi województwami
Rysunek nr 3 – Ochrona przyrody i krajobrazu oraz uwarunkowania rozwoju leśnictwa
Rysunek nr 4 – Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania zasobami wodnymi i rozwoju rolnictwa
Rysunek nr 5 – Walory przyrodniczo-turystyczne
Rysunek nr 6 – Uwarunkowania demograficzne
Rysunek nr 7 – Sieć osadnicza oraz gospodarcze uwarunkowania rozwoju
Rysunek nr 8 – Uwarunkowania rozwoju turystyki
Rysunek nr 9 – Uwarunkowania komunikacji
Rysunek nr 10 – Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami stałymi
Rysunek nr 11 – Uwarunkowania energetyczne
Rysunek nr 12 – Obszary o podobnych uwarunkowaniach
Rysunek nr 13 – Koncepcja zagospodarowania przestrzennego
Rysunek nr 14 – Strefy polityki przestrzennej
Rysunek nr 15 – Kierunki rozwoju sieci osadniczej
Rysunek nr 16 – Kierunki ochrony i kształtowania przyrody i krajobrazu
Rysunek nr 17 – Obszary proponowane do sieci ekologicznej Natura 2000
Rysunek nr 18 – Kierunki ochrony zasobów wodnych
Rysunek nr 19 – Kierunki ochrony i kształtowania zasobów glebowych i leśnych
Rysunek nr 20 – Proponowane rezerwaty i parki kulturowe
Rysunek nr 21 – Kierunki rozwoju turystyki
Rysunek nr 22 – Kierunki zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Rysunek nr 23 – Kierunki rozwoju sieci drogowej
Rysunek nr 24 – Kierunki rozwoju linii kolejowych, dróg wodnych i portów lotniczych
Rysunek nr 25 – Kierunki rozwoju gospodarki ściekowej i odpadami stałymi
Rysunek nr 26 – Kierunki rozwoju elektroenergetyki
Rysunek nr 27 – Kierunki rozwoju sieci rurociągów: gazowych, ropy naftowej i paliw

Uwagi: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikowany jest w formie Adobe Acrobat.
Wszystkie części planu tzn. dołączone rysunki oraz część opisowa umieszczone są w osobnych plikach połączonych hiperłączami. W części opisowej wszystkie hiperłącza do rysunków w tekście zaznaczone są na niebiesko. Oprócz nich, na końcu Planu znajduje się spis wszystkich rysunków, będący jednocześnie hipełączami. „Kliknięcie” prawym przyciskiem myszki na hiperłączu powoduje otwarcie odpowiedniego rysunku. Powrót do Planu następuje po kliknięciu na nagłówku rysunku tj. na napisie „PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian