Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego został zobligowany do przygotowania planu transportowego obejmującego obszar województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie linii komunikacyjnych, których jest ustawowym organizatorem.

Zgodnie z w/w ustawą plan transportowy opracowywany przez Marszałka Województwa winien uwzględniać plan transportowy opracowany i ogłoszony przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie linii komunikacyjnych, na których jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Plan transportowy określa w szczególności:

  • sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
  • ocenę i prognozy potrzeb przewozowych;
  • przewidywane finansowanie usług przewozowych;
  • preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;
  • zasady organizacji rynku przewozów;
  • pożądany standard usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej;
  • przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

Konsultacje społeczne:
Konsultacje społeczne opracowania pt. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” przeprowadzone zostały w okresie od 1 sierpnia do 21 sierpnia  2014 roku.  (Zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 29/2014 z dnia 31 lipca 2014r.)
Uwagi i wnioski do opracowania zbierane były przez cały okres trwania konsultacji, a składane były osobiście – poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza uwag w punkcie informacyjnym urzędu, poprzez przesłanie uwag pocztą tradycyjną bądź pocztą e-mail na adres infrastruktura[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uzgodnieniu projektu opracowania z marszałkami sąsiednich województw w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego  przedstawił Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do uchwalenia projekt Planu Transportowego. Uchwalony Plan Transportowy stanowi akt prawa miejscowego.

Dokument został przyjęty Uchwałą nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” jest do pobrania pod poniższym linkiem.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian