porządek obrad II sesji Sejmiku WK-P – 17 grudnia 2018 r.

Porządek obrad

II sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 17 grudnia 2018 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z I sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

– w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 – projekt zarządu województwa – druk nr 130/18.*

– w sprawie budżetu województwa na rok 2019 – projekt zarządu województwa – druk nr 131/18.*

Procedura przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej:

– przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 i budżetu województwa na rok 2019,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

– przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Budżetu i Finansów oraz opinii Klubów Radnych,

– odczytanie stanowiska Zarządu Województwa w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Budżetu i Finansów,

– dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

– głosowanie nad projektem wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038,

– głosowanie nad projektem budżetu województwa na rok 2019.

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 – projekt zarządu województwa.**
 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 – projekt zarządu województwa.**
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych – projekt zarządu województwa** .
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – projekt zarządu województwa – druk nr 129/18.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – projekt zarządu województwa – druk nr 7/18.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 – projekt zarządu województwa – druk nr 128/18.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem – projekt zarządu województwa – druk nr 127/18.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego – projekt zarządu województwa – druk nr 5/18.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie – projekt zarządu województwa – druk nr 126/18.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej – projekt zarządu województwa – druk nr 4/18.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – projekt zarządu województwa – druk nr 1/18.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 2/18.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt doraźnej Komisji Statutowej – druk nr 1/18.
 15. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* projekt uchwały został przekazany

 

** projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

 

– materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian