porządek obrad IV sesji Sejmiku WK-P – 18 marca 2019 r.

Porządek obrad

IV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 18 marca 2019 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 11:15, w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z II i III sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku – przedstawia Okręgowy Inspektor Pracy Zbigniew Studziński.
 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 i 2019 roku – przedstawia dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Artur Janas.
 5. Informacja nt. Raportu o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2017. Wykonanego na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+” (tzw. Raport 3-letni) – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Raport z wykonania w 2018 r. „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2017-2020” – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020” – w latach 2017-2018 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu – projekt zarządu województwa – druk nr 21/19.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt zarządu województwa – druk nr 27/19.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 22/19.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 23/19.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 24/19.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 – projekt zarządu województwa – druk nr 25/19.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt doraźnej Komisji Statutowej – druk nr 2/19.
 15. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian