porządek obrad V sesji Sejmiku WK-P – 15 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad

V sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 15 kwietnia 2019 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 10:00, w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z IV sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za rok 2018 – przedstawia prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu dr Marek Żmuda.
 4. Stan wdrażania polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim, w tym instrumentu ZIT – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2018 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 – projekt zarządu województwa*- druk nr 32/19.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 – projekt zarządu województwa* – druk nr 33/19.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r.
  – projekt zarządu województwa – druk nr 26/19.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – projekt zarządu województwa – druk nr 28/19.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń – projekt zarządu województwa – druk nr 29/19.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
  z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – projekt zarządu województwa – druk nr 30/19.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – projekt zarządu województwa – druk nr 31/19.
 13. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

* projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

– materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian