porządek obrad X sesji Sejmiku WK-P – 23 września 2019 r.

 

Porządek Obrad

X sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 23 września 2019 r.

 1. Otwarcie sesji – początek 11:00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z IX sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.*
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 – projekt zarządu województwa.**
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 – projekt zarządu województwa.**
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – projekt zarządu województwa – druk nr 116/19.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń – projekt zarządu województwa – druk nr 113/19.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Grudziądz – projekt zarządu województwa – druk nr 115/19.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
  z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – projekt zarządu województwa – druk nr 110/19.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 104/19.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 7/19.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży uczniów szkół ponadgimnazjalnych – projekt przewodniczącego sejmiku – druk nr 8/19.
 13. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

* materiał zostanie przekazany w terminie późniejszym

** projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

– materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian