porządek obrad XIX sesji Sejmiku WK-P – 25 kwietnia 2016 r.

Porządek obrad

XIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 25 kwietnia 2016 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.

– stwierdzenie quorum.

 1. Przyjęcie Chrztu Polski i znaczenie jego dziedzictwa dla województwa kujawsko-pomorskiego – przedstawia prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski.
 2. Rozpatrzenie i przyjęcie stanowiska w sprawie upamiętnienia 35. rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz osób walczących o demokratyzację i autonomię uniwersytetów w latach 1980-1989 – projekt Grupy Radnych.*

– uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej XXXV-lecie NZS UMK.

– przerwa

 1. Uroczyste podsumowanie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
 2. Sprawy proceduralne: przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji Sejmiku.
 3. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 4. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2015 rok – przedstawia dyrektor KPODR Roman Sass.
 7. Stan wdrażania polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek – projekt Zarządu Województwa – druk nr 26/16 (dot. spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne)
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 24/16.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 25/16.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2018 r. – projekt Zarządu Województwa – druk nr 21/16.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 17/16 (dot. Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy).
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 18/16 (dot. Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy).
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 19/16 (dot. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu).
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 15/16.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 16/16.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 22/16.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 14/16.
 19. Rozpatrzenie i przyjęcie stanowiska w sprawie budowy drogi ekspresowej S10 między Toruniem i Bydgoszczą – projekt Zarządu Województwa.
 20. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Zamknięcie sesji.

* projekt stanowiska zostanie przekazany w terminie późniejszym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian