porządek obrad XIX sesji Sejmiku WK-P – 6 maja 2020 r.- sesja w trybie zdalnym

Porządek obrad
XIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 6 maja 2020 r.

1. Otwarcie sesji – początek godz. 11.00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.

2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,
– przyjęcie protokołu z XVIII sesji sejmiku.

3. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

4. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.

5. Informacja o aktualnych działaniach podejmowanych przez zarząd województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.

6. Informacja o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku – przedstawia Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Zbigniew Studziński.

7. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2019 i 2020 – przedstawia dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Artur Janas.

8. Informacja o realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.⃰

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 – projekt zarządu województwa – druk nr 28/20.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 – projekt zarządu województwa – druk nr 29/20.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji – projekt zarządu województwa – druk nr 27/20.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – projekt zarządu województwa – druk nr 30/20.

13. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie sesji.

⃰ informacja zostanie przekazana w terminie późniejszym

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian