porządek obrad XLIII sesji Sejmiku WK-P – 23 kwietnia 2018 r.

Porządek obrad

XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 23 kwietnia 2018 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XLII sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku – przedstawia p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Zbigniew Studziński.
 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2017 i 2018 – przedstawia dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Artur Janas.
 5. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2017 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Informacja nt. służby geodezyjnej i kartograficznej w województwie kujawsko-pomorskim – zadania marszałka województwa wykonywane przy pomocy geodety województwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim (Rzeczpospolita Polska) a Żupanią Medzimurską (Republika Chorwacji) – projekt zarządu województwa – druk nr 50/18.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 – projekt zarządu województwa.*
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 – projekt zarządu województwa.*
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt zarządu województwa – druk nr 55/18.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski – projekt zarządu województwa – druk nr 53/18.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2018-2021 – projekt zarządu województwa – druk nr 51/18.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 54/18.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych – projekt zarządu województwa – druk nr 52/18.
 15. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

* projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian