porządek obrad XLIX sesji Sejmiku WK-P – 24 września 2018 r.

Porządek obrad

XLIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 24 września 2018 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,
  plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”– przedstawia dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka.
 4. Stan wdrażania polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim, w tym instrumentu ZIT – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Informacja dotycząca realizacji prac nad Audytem krajobrazowym dla województwa kujawsko-pomorskiego – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 – projekt zarządu województwa.*
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 – projekt zarządu województwa.*
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – projekt zarządu województwa – druk nr 109/18.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń – projekt zarządu województwa – druk nr 108/18.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika 4 – projekt zarządu województwa – druk nr 119/18.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2019 roku – projekt zarządu województwa – druk nr 111/18.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej – projekt zarządu województwa – druk nr 107/18.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu – projekt zarządu województwa – druk nr 117/18.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – projekt zarządu województwa – druk nr 112/18.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego – projekt zarządu województwa – druk nr 110/18.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich – projekt zarządu województwa – druk nr 113/18.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 114/18.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły – projekt zarządu województwa – druk nr 115/18.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich – projekt zarządu województwa – druk nr 116/18.
 20. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Realizacja postanowień art. 27c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (oświadczenia majątkowe).
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zamknięcie sesji.

 

 

* projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

– materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian