porządek obrad XLV sesji Sejmiku WK-P – 28 maja 2018 r.

Porządek obrad

XLV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 28 maja 2018 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołów XLIII i XLIV sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 1/18 oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 2/18.
 • zapoznanie się z:

– sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok*,

– sprawozdaniem finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok,

– opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok,

– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa,

– informacją o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku*,

– wnioskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

 • dyskusja i rozpatrzenie:

– sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;

 • głosowanie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 1/18 (załącznik nr 2 – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.);

– w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 2/18.

6. Informacja o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2017 – przedstawia Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Elwira Jutrowska.

7. Sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 – przedstawia Marszałek Województwa Piotr Całbecki.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Marszałka Województwa – druk nr 1/18.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe – projekt Zarządu Województwa – druk nr 63/18.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 62/18.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 61/18.

 1. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie sesji.

 

* materiał został przekazany

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian