porządek obrad XXII sesji Sejmiku WK-P – 20 czerwca 2016 r.

Porządek obrad

XXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 20 czerwca 2016 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za 2015 rok – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Informacja na temat działań promujących rolnictwo i przetwórstwo artykułów rolnych realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 62/16.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 – projekt Zarządu Województwa druk nr 63/16.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 45/16.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 11 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 73/16.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Andrzeja Szwalbego 4 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 74/16.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – projekt Zarządu Województwa – druk nr 39/16.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski – projekt Zarządu Województwa – druk nr 50/16.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec – projekt Zarządu Województwa – druk nr 65/16.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek – projekt Zarządu Województwa – druk nr 66/16.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski – projekt Zarządu Województwa – druk nr 67/16.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek – projekt Zarządu Województwa – druk nr 68/16.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal – projekt Zarządu Województwa – druk nr 69/16.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski – projekt Zarządu Województwa – druk nr 70/16.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r. – projekt Zarządu Województwa – druk nr 53/16.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 37/16.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” – projekt Zarządu Województwa – druk nr 72/16.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brodnica – projekt Marszałka Województwa – druk nr 40/15.
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 46/16.
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Koronowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 54/16.
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Szubinie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 55/16.
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Sępólnie Krajeńskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 56/16.
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Nakle nad Notecią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 57/16.
 28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Tucholi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 58/16.
 29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Inowrocławiu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 59/16.
 30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Mogilnie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 60/16.
 31. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 61/16.
 32. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i włączenia go w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku – projekt Zarządu Województwa – druk nr 52/16.
 33. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – projekt Zarządu Województwa – druk nr 47/16.
 34. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” – projekt Zarządu Województwa – druk nr 64/16.
 35. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 48/16 (dot. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy).
 36. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 49/16 (dot. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu).
 37. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020” – projekt Zarządu Województwa – druk nr 51/16.
 38. Rozpatrzenie i przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia roku 2017 w województwie kujawsko-pomorskiej Rokiem Władysława Raczkiewicza – projekt Zarządu Województwa*.
 39. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 40. Interpelacje i zapytania Radnych.
 41. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 42. Wolne głosy i wnioski.
 43. Zamknięcie sesji.

*projekt stanowiska zostanie przekazany w terminie późniejszym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian