porządek obrad XXV sesji Sejmiku WK-P – 28 października 2016 r.

Porządek obrad

XXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 28 października 2016 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XXIV sesji Sejmiku.

 1. Uroczyste wręczenie Medalu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” Pani Wandzie Szkulmowskiej.
 2. Wykład pt. „II Pokój Toruński, jego rola historyczna i wpływ na rozwój żeglugi wiślanej”- przedstawia prof. dr hab. Roman Czaja.
 3. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 4. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Marszałka Województwa – druk nr 11/16.⃰
 6. Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 7. Przedstawienie wniosków w ramach RPO WK-P 2014-2020 zadań własnych samorządu składanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – przedstawia dyrektor K-PZMiUW we Włocławku Franciszek Złotnikiewicz.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 110/16.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2017 roku – projekt Zarządu Województwa – druk nr 112/16.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie – projekt Zarządu Województwa – druk nr 113/16.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości – projekt Zarządu Województwa – druk nr 114/16.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 115/16 (dot. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku).
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt Zarządu Województwa – druk nr 116/16 (dot. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku).
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Żnin – projekt Zarządu Województwa – druk nr 117/16.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii w Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 118/16.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżewo – projekt Marszałka Województwa – druk nr 36/15.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koronowo – projekt Marszałka Województwa – druk nr 4/16.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka – projekt Marszałka Województwa – druk nr 5/16.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia wzoru logo Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Zarządu Województwa – druk nr 119/16.
 21. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 22. Interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 24. Realizacja postanowień art. 27c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (oświadczenia majątkowe).
 25. Wolne głosy i wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

⃰ projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian