porządek obrad XXVI sesji Sejmiku WK-P – 26 października 2020 r.- sesja w trybie zdalnym

Porządek obrad

XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 26 października 2020 r.

 

 1. Otwarcie sesji – początek 11:00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu XXV sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o stanie wdrażania rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości – projekt zarządu województwa – druk nr 82/20.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości– projekt zarządu województwa – druk nr 86/20.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – projekt zarządu województwa – druk nr 83/20.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz – projekt zarządu województwa – druk nr 84/20.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – projekt zarządu województwa – druk nr 85/20.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie zwiększenia powierzchni budowanych zbiorników retencyjnych do 4.000 m² bez pozwolenia wodnoprawnego – projekt Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 11. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Realizacja postanowień art. 27c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (oświadczenia majątkowe).
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

 

 

 

– materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian