porządek obrad XXVIII sesji Sejmiku WK-P – 19 grudnia 2016 r.

Porządek obrad
XXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 19 grudnia 2016 r.

– część uroczysta sesji

1. Otwarcie sesji – początek godz. 10:00, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2: stwierdzenie quorum.

2. Uroczyste wręczenie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Andrzejowi Wojciechowi Suskiemu tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

– przerwa

– część zwyczajna sesji

– sprawy proceduralne: przyjęcie protokołu z XXVII sesji Sejmiku.

3. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.

4. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

– w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 123/16*.

– w sprawie budżetu województwa na rok 2017 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 124/16*.

Procedura przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej:

– przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 i budżetu województwa na rok 2017

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

– przedstawienie opinii poszczególnych Komisji, w tym Komisji Budżetu i Finansów oraz opinii Klubów Radnych,

– odczytanie stanowiska Zarządu Województwa w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Budżetu i Finansów,

– dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

– głosowanie nad projektem wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038,

– głosowanie nad projektem budżetu województwa na rok 2017.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 – projekt Zarządu Województwa.**

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 – projekt Zarządu Województwa.**

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych – projekt Zarządu Województwa.**

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- projekt Zarządu Województwa – druk nr 136/16 (dot. wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego). **

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 rok – projekt Przewodniczącego Sejmiku – druk nr 9/16. ***

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 134/16.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janowiec Wielkopolski – projekt Marszałka Województwa – druk nr 12/16.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe – projekt Marszałka Województwa – druk nr 13/16.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kowalewo Pomorskie – projekt Marszałka Województwa – druk nr 14/16.

15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz – projekt Marszałka Województwa – druk nr 15/16.

16. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.

17. Interpelacje i zapytania Radnych.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zamknięcie sesji.
* projekt uchwały został radnym przekazany

** projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

*** projekt załącznika do uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian