porządek obrad XXXVI sesji Sejmiku WK-P – 25 września 2017 r.

Porządek obrad

XXXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 25 września 2017 r.

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 1000, sala 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,
  plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

– stwierdzenie quorum,

– przyjęcie protokołu z XXXV sesji Sejmiku.

 1. Informacja z pracy Sejmiku Województwa – przedstawia przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.
 2. Informacja z pracy Zarządu Województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Informacja o działalności spółek własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2016 – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 4. Rozwój ekonomii społecznej w regionie – podsumowanie działań zrealizowanych w 2016 roku
  w ramach „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”
  – przedstawia dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Adam Szponka.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 – projekt Zarządu Województwa.⃰
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 – projekt Zarządu Województwa.⃰
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski – projekt Zarządu Województwa – druk nr 123/17.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości – projekt Zarządu Województwa – druk nr 105/17.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej
  nr 68 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej – projekt Zarządu Województwa
  – druk nr 106/17.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 107/17.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 108/17.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 109/17.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 110/17.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu – projekt Zarządu Województwa – druk
  nr 111/17.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 112/17.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 113/17.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 25 w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 114/17.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 115/17.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 25 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 116/17.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 117/17.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 118/17.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej
  nr 53 Specjalnej dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 119/17.
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 120/17.
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej – projekt Zarządu Województwa
  – druk nr 121/17.
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 122/17.
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt Zarządu Województwa.⃰
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – projekt Zarządu Województwa – druk nr 104/17.
 28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej – projekt Zarządu Województwa – druk nr 92/17.
 29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 – projekt Zarządu Województwa – druk nr 124/17.
 30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy – projekt Zarządu Województwa – druk nr 103/17.
 31. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 32. Interpelacje i zapytania Radnych.
 33. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 34. Wolne głosy i wnioski.
 35. Zamknięcie sesji.

 

⃰ projekt uchwały zostanie przekazany w terminie późniejszym

– materiały dostępne również na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Sejmik”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian