Prace nad nowym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – karty informacyjne o środowisku

Opracowanie ekofizjograficzne  – Karta informacyjna 567/2018

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego RDOŚ – Karta informacyjna 568/2018

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego PWIS – Karta informacyjna 569/2018

Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Karta informacyjna 570/2018

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Karta informacyjna 571/2018

Opinia do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko RDOŚ  – Karta informacyjna 572/2018

Opinia do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko PWIS – Karta informacyjna 573/2018

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.). – Karta informacyjna 495/2019

Informacje

Rejestr zmian