Prowadzenie i udostępnianie rejestru wojewódzkich instytucji kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

  • Wydział Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydział Kultury
  • Termin załatwienia Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
  • Osoba kontaktowa Karolina Majkowska, tel. 608 453 368
  • Miejsce załatwienia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   Punkt Informacyjno-Podawczy (hol, parter budynku).
   Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   ul. Św. Jana 1/3
   87-100 Toruń

  • Telefon kontaktowy tel. 608 453 368
  • Miejsce odbioru 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   Punkt Informacyjno-Podawczy (hol, parter budynku).
   Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   ul. Św. Jana 1/3
   87-100 Toruń
   2. Korespondencyjnie
  • Wymagane dokumenty Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez otwarty dostęp do zawartości rejestru lub wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej na wniosek interesanta. Wniosek o wypis z rejestru instytucji kultury dostępny: https://umwkp.rbip.mojregion.info/kultura i dziedzictwo.
  • Opłaty Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10, ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. Wydanie poświadczonego odpisu, zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony. Opłatę uiszcza się przelewem lub przekazem na konto Urzędu Miasta Torunia, nr rachunku 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
  • Tryb odwoławczy Brak trybu odwoławczego
  • Uwagi

   Rejestr, informację o rejestrze oraz o sposobie udostępnienia danych w nim zawartych umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organizatora

  • Podstawa prawna

   Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian