Przyjmowanie i przekazywanie wniosków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Nie później niż 30 dni. Po złożeniu wniosku przez wnioskodawcę Marszałek Województwa zwraca się do izby gospodarczej zrzeszającej podmioty wytwarzające produkty tradycyjne o wyrażenie opinii w terminie 30 dni. W przypadku nie wydania opinii w terminie 30 dni wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Po zaopiniowaniu Marszałek Województwa sprawdza wniosek i dokonuje jego oceny. Jeżeli produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy spełnia wymagania określone w ustawie, Marszałek Województwa przesyła Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdzoną przez siebie kopię wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych wraz z kopią otrzymanej opinii. Minister po otrzymaniu ww. dokumentów dokonuje wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych w ustawie: 1. Marszałek Województwa wydaje decyzję o odmowie przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi ww. dokumentów, w przypadku, gdy produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy nie spełnia wymagań określonych w art. 47 ust. 1. 2. W przypadku gdy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdzi, że dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy nie spełnia wymagań określonych w art. 47 ust. 1. wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu tego produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.
  • Osoba kontaktowa Beata Darowska tel. (56) 62 15 924,
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy (56) 62 15 924
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty • wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych (wraz z dokumentacją i zdjęciem w wersji elektronicznej i papierowej),
   • oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do zdjęcia dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Opłaty Nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy 1.Stronie od wydanej decyzji Marszałka Województwa przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 2.Strona niezadowolona z wydanej decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  • Uwagi

   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skreśla produkt tradycyjny z listy produktów tradycyjnych w przypadku, gdy nie ma możliwości wytworzenia produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego o cechach i właściwościach, które były podstawą do umieszczenia tego produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na liście produktów tradycyjnych.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
   (Dz.U. z 2017r. poz. 1168).
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r.
   w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych
   (Dz. U. Nr 58 z 2005r., poz. 509).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian