Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Bez ustawowego terminu
  • Osoba kontaktowa Klaudia Otręba tel. (56) 621 5934, tel.kom. 668 572 718; Andrzej Żeglarski tel. (56) 621 5915, tel.kom. 784 994 954,
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy (56) 621 5934, (56) 621 5915
  • Miejsce odbioru Nie dotyczy
  • Wymagane dokumenty Wniosek zawierający następujące załączniki:
   • wypełniony formularz wniosku o członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze (wraz z pełną dokumentacją wymaganą Regulaminem członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze)

  • Opłaty Roczna składka członkowska – 150,00 zł Składkę członkowską należy wpłacać na rachunek Urzędu Marszałkowskiego o numerze: 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794 z dopiskiem „Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego”
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   Wniosek przechodzi wstępną weryfikację pod względem kompletności dokumentów oraz spełniania kryteriów zawartych
   w Regulaminie członkostwa w regionalnej sieci następnie zostaje poddany opinii Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Wspierania Rozwoju Rolnictwa w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
   Decyzje o przyjęciu członka regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze podejmuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Podstawa prawna

   Uchwała Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Culinary Heritage);
   Uchwała Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   z dnia 21 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze (z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian