Raporty z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) na podstawie zbiorczych zestawień danych o odpadach, sprawozdań o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz informacji uzyskanych od starostów, marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.
Raporty wojewódzkie dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami do pobrania poniżej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian