BDO – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestracja, aktualizacja, wykreślenie).

UWAGA!
W związku koniecznością rejestracji podmiotów w bazie podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarującymi odpadami (BDO) informujemy, że wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Ministerstwie Klimatu pod numerami telefonu: 22 34 04 050 i 22 369 20 65.

Ministerstwo Klimatu na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi opublikowało najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z BDO.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku wniosek o wpis do rejestru, wniosek aktualizacyjny oraz wniosek o wykreślenie z rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO (https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/).

Nie wszystkie podmioty podlegają opłacie rejestrowej i rocznej:
– wytwórcy odpadów (Dział XII),
– transportujący odpady (Dział VII),
– sprzedawcy odpadów (Dział VIII),
– pośrednik w obrocie odpadami (Dział IX)
nie ponoszą opłaty
(jeśli wniosek rejestrowy dotyczy tylko takich działalności).

W przypadku wątpliwości w zakresie konieczności wpisu do rejestru należy zapoznać się z objaśnieniami prawnymi Ministra Klimatu do pobrania poniżej.

Podmioty, które wytwarzają tylko odpady określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, we wskazanych w nim ilościach, są zwolnione z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO do pobrania poniżej.

Instrukcja logowania się do systemu BDO oraz przypisania konta podmiotu do użytkownika – https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/01/instrukcja-logowania-do-systemu-BDO-oraz-przypisywania-konta-podmiotu-do-u%C5%BCytkownika.pdf
Film instruktażowy – https://www.youtube.com/watch?v=GFVAIjFGg54&feature=emb_title
Film instruktażowy – https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fE9gYBxPjIA&feature=emb_title

Instrukcja tworzenia kont dla użytkowników głównych oraz podrzędnych – https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/01/instrukcja-tworzenia-kont-dla-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-g%C5%82%C3%B3wnych-oraz-podrz%C4%99dnych.pdf

Nawigacja po systemiehttps://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/01/instrukcja-nawigacja-po-systemie.pdf
Film instruktażowy – https://www.youtube.com/watch?v=dNvnTJh4UiU&feature=emb_title

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.

Minister Środowiska ogłosił, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 roku.

I. REJESTRACJA

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.

Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach).

Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wpisu do rejestru z urzędu w przypadku podmiotu, który uzyskał:
– pozwolenie zintegrowane;
– pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
– zezwolenie na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów;
– decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
– koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie Prawa geologicznego i górniczego,
dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Marszałek województwa dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o nadanym numerze rejestrowym oraz o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną.

Wpis do rejestru NA WNIOSEK dotyczy (art. 50 ust. 1):
1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932):
a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610):
a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 i 1403):
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;

5) z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.):
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2019 r. poz. 542 z późn. zm.) organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach,
g) przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa wart.40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

7) z zakresu ustawy z dnia 13września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz.730 z późn. zm.):
a) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
b) podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru Z URZĘDU (art. 51 ust. 1):
1. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
2. posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
3. posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
4. podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
5. podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
– jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2.

Wpisowi do rejestru NIE PODLEGAJĄ (art. 51 ust. 2):
1. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
2. podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4. transportujący wytworzone przez siebie odpady;
5. wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie decyzji.

Wniosek o wpis do rejestru, wniosek aktualizacyjny oraz wniosek o wykreślenie składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się w przypadku wszystkich podmiotów:
1. kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
2. oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 53 ust. 8).

Podmioty, w zależności od prowadzonej działalności, muszą dołączyć załączniki, o których mowa w art. 53 ust. 7 ustawy o odpadach.

UWAGA:
Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie,
o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł, co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.01.2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184) – do pobrania poniżej.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

NUMER KONTA BANKOWEGO
Wpłaty z tytułu opłaty rocznej i opłaty rejestrowej należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Bank PKO BP S.A.
18 1020 1462 0000 7102 0327 9353 – opłata rejestrowa lub opłata roczna

W opisie przelewu należy podać:
– nazwę oraz regon lub nip płatnika,
– rodzaj opłaty: OPŁATA REJESTROWA lub OPŁATA ROCZNA
np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, OPŁATA ROCZNA za rok 2020.

II. AKTUALIZACJA

Wniosek aktualizacyjny o zmianę wpisu w rejestrze BDO, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o odpadach, należy złożyć w przypadku zmiany:
– informacji zawartych w rejestrze;
– zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru
w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Wniosek aktualizacyjny należy złożyć przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Instrukcja do sporządzenia wniosku aktualizacyjnego – dział 7 str. 197 – https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/01/instrukcja-modu%C5%82-elektronicznych-wniosk%C3%B3w.pdf

III. WYKREŚLENIE

Wniosek o wykreślenie z rejestru BDO, zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach, należy złożyć w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru.

Termin złożenia wniosku – 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru.

Wykreślenie z rejestru BDO następuje w drodze decyzji, zatem do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

Instrukcja do wniosku o wykreślenie: https://youtu.be/CVipP3_-vx0

IV. OPŁATA SKARBOWA ZA PEŁNOMOCNICTWO ORAZ ZA WYDANIE DECYZJI O WYKREŚLENIU Z REJESTRU

NUMER KONTA BANKOWEGO
Z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo lub wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo do reprezentowania Podmiotu przy składaniu wniosków za pośrednictwem rejestru BDO lub za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru, w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miasta Torunia

37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty należy załączyć w elektronicznym systemie BDO przy składaniu wniosku o wpis, aktualizację lub wykreślenie z rejestru.

Adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO – www.bdo.mos.gov.pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian