Podziękowanie za udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

Szanowni Państwo,

dziękujemy za Państwa aktywny udział w konsultacjach społecznych oraz za wszystkie przesłane uwagi i opinie do projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan modernizacji 2020+.

Informujemy, że z dniem 15 lipca 2013 r. zakończyły się trwające od 3 czerwca 2013 r. konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan modernizacji 2020+.

Uczestnikami procesu konsultacji były m.in. środowiska samorządowe, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe a także osoby fizyczne. Wpłynęły do nas uwagi i opinie od ponad 100 osób i podmiotów. Propozycje do projektu Strategii składano drogą elektroniczną lub tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Marszałkowskim, przedstawicielstwach i podczas spotkań konsultacyjnych m.in. z samorządowcami, przedstawicielami gospodarki, nauki i trzeciego sektora.

Dokładne informacje nt. przebiegu i wyników konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, które zamieszczone zostanie na stronach internetowych: bip.kujawsko-pomorskie.pl i www.bip.kujawsko-pomorskie.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacje

Rejestr zmian