Podsumowanie SOOŚ do Strategii

W związku z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości pisemne podsumowanie, o którym mowa w art. 55 pkt. 3 wspomnianej ustawy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian