Strategia 2007-2013

Podczas XLVIII sesji dnia 28 czerwca 2010 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapoznał się z przygotowanym przez Zarząd Województwa raportem z realizacji Strategii rozwoju województwa, zawierającym informacje o postępie we wdrażaniu Strategii, przedsięwzięciach podejmowanych w celu realizacji jej założeń oraz poniesionych przy tym kosztach.
Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2005-2008 jest załącznikiem do uchwały Nr 47/770/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2010 r.

Załączniki:

„Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2005-2008”;
„Prognozy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+”;

 

Strategia rozwoju jest podstawowym dokumentem (obok planu zagospodarowania przestrzennego) polityki rozwoju regionu, którą z mocy ustawy sporządza i realizuje samorząd województwa.

Uchwałą Nr XXVII/332/04 z dnia 25 października 2004 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Województwa do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjętej Uchwałą Nr 439/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r. Potrzeba sporządzenia aktualizacji strategii wynikała głównie ze zmiany uwarunkowań zewnętrznych rozwoju województwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r.

Prezentowany dokument jest zapisem strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego uwzględniającym zarówno merytorycznie aktualne propozycje dotychczasowej strategii, jak i propozycje nowe, wynikające z obecnie identyfikowanych potrzeb, aspiracji, wyzwań i uwarunkowań rozwoju.

Prace nad przygotowaniem projektu dokumentu trwały od października 2004 r. do marca 2005 r. Uchwałą Nr 14/176/2005 z dnia 9 marca 2005 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął wstępny projekt Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2020 i skierował go do konsultacji społecznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) dla przyjętego przez Zarząd Województwa wstępnego projektu strategii sporządzona została Prognoza jej oddziaływania na środowisko.

W okresie od kwietnia do września 2005 r. odbyły się szerokie konsultacje społeczne (dwu etapowe), projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą jej oddziaływania na środowisko

Dnia 12 grudnia 2005 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XLI/586/05 przyjął Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020, która zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2007 roku.

  • Dokument strategii 2007-2020 przyjęty w dniu 12.12.2005r.

Uchwały

Uchwała Nr XXVII/332/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2004 r., w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z udziałem województwa w pracach nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013

Uchwała Nr XXVIII/341/2004 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2004 r., w sprawie trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z pracami nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007 – 2013.

Uchwała Nr 64/860/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2004 r., w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała Nr 11/122/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2005 r., w sprawie trybu i harmonogramu prac nad Prognozą oddziaływania na środowisko zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr XXXI/394/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r., w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/341/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z pracami nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013

Uchwała Nr 14/176/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2005 r., w sprawie przyjęcia wstępnego projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2020.

Uchwała Nr 24/315/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2005 r., w sprawie przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020

Uchwała Nr 32/483/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2020

Uchwała Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany:

  • uchwały nr 209/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 1999 r. w sprawie Diagnozy Prospektywnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz celów rozwoju Województwa przygotowanych w ramach prac nad strategią rozwoju
  • uchwały nr 439/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Opracowania

Założenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prognoza oddziaływania na środowisko strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020

 

Konsultacje społeczne

Prezentacje przedstawione na konferencjach w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku podczas międzyśrodowiskowych, społecznych konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu strategii:

  1. Proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2007-2013.
  2. Wstępny projekt Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020.
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii.
  • Raport z przebiegu międzyśrodowiskowych społecznych konsultacji wstępnego projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020
  • RAPORT z przebiegu międzyśrodowiskowych społecznych konsultacji wstępnego projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 – CZĘŚĆ II Uwagi i wnioski zgłoszone po 15 czerwca 2005 r. oraz opinie Komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian