Strategia do 2010

Strategia rozwoju województwa daje odpowiedzi na następujące pytania:
1. jaki jest stan obecny i jakie są słabe i mocne strony regionu?
2. jaka jest wizja rozwoju – czyli stan jaki chce społeczeństwo osiągnąć w przyszłości?
3. w jaki sposób osiągnąć pożądany stan rozwoju?

Z powyższego więc wynika, że na strategię składają się następujące elementy:

diagnoza prospektywna, będąca wnikliwą analizą stanu obecnego rozwoju regionu wraz z analizą słabych i mocnych stron;
misja i cele strategiczne;
Wizja Rozwoju do 2010 roku, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr 439/2000 w dniu 20 czerwca 2000 roku.
Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały nr 439/2000 w dniu 20 czerwca 2000 roku.

Dokument został zatwierdzony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 439/2000 w dniu 20 czerwca 2000 roku (pobierz uchwałę).
Zmiana do uchwały:
Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XVIII/218/04 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie uzupełnienia zapisów w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (pobierz uchwałę)

Uchwalenie strategii rozwoju województwa zapoczątkowało prace nad programami realizującymi jej postanowienia, w tym prace nad programem operacyjnym województwa. W związku z tym powstał Program Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2010 roku przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 735/2001
z dnia 19 grudnia 2001r.

Realizacja strategii rozwoju województwa oraz programów operacyjnych jest częścią polityki wspierania rozwoju, której głównym instrumentem jest Kontrakt Wojewódzki. Zgodnie z obowiązującymi procedurami został on przyjęty uchwałą rady Ministrów oraz uchwałą Sejmiku Województwa. Jest on przewidziany na lata 2001-2003, obejmuje realizację inwestycji wieloletnich oraz zadań na poziomie lokalnym

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian