Zaproszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

Zaproszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu na stronach internetowych:

bip.kujawsko-pomorskie.pl/strategia
www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:

Departament Planowania Regionalnego
Plac Teatralny 2 (pokój 345)

Uwagi i opinie można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych, zamieszczonym na ww. stronach internetowych oraz dostępnym w siedzibie urzędu. Wypełnione formularze należy wysyłać na adres e-mail: strategia[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl, składać osobiście, lub wysyłać tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Planowania Regionalnego. Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie od 5 do 26 września 2013r.
Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronach internetowych: bip.kujawsko-pomorskie.pl i www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian