Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Marszałka Województwa 60/2018 10.10.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 60 /2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1917/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1917/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Wymiana instalacji c.o. w gmachu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1916/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1916/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1915/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1915/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach naboru wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-54P/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1914/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1914/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 59/2018 10.10.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 59/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1913/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1913/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1912/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1912/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-55P/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1911/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1911/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 58/2018 10.10.2018 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 58/18 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania polegającego na sporządzeniu analizy kosztów i korzyści dla projektu dużego pn. „Modernizacja, remont i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1910/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1910/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1909/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1909/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1908/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1908/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1. Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1907/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1907/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-237/18) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1906/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1906/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanego wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie Toruńskie” Nr naboru LGD 3/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-194/18) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1905/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1905/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1904/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1904/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 30/1487/18 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1903/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1903/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1902/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1902/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 39/1901/18 10.10.2018 Obowiązujący uchwała Nr 39/1901/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 471 472 »