Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
zarządzenia Marszałka Województwa 59/2020 05.08.2020 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 59/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 58/2020 29.07.2020 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 58 /2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 57/2020 29.07.2020 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 57/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 29/1237/20 27.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 29/1237/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 29/1236/20 27.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1234/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1234/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1233/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1233/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1232/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1232/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 080917C w miejscowości Zduny, Janowo, gmina Świedziebnia Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1231/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1231/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1230/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1230/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w konkursie „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1229/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1229/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1228/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1228/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Rocznego Planu Działań na rok 2020 dla środków zwróconych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1227/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1227/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1226/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1226/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1225/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1225/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1224/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1224/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1223/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1223/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na usługę społeczną z podziałem na 7 części Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1222/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1222/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1221/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1221/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 28/1220/20 21.07.2020 Obowiązujący uchwała Nr 28/1220/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-317/19 Szczegóły
« 1 2 3 707 708 »