Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 6/185/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/185/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 12/2018, 13/2018 i 14/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/184/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/184/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2018 pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz otwartego konkursu ofert nr 7/2018 pn. „Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/183/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/183/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2018 pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” oraz otwartego konkursu ofert nr 9/2018 pn. „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/181/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/181/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów na etapie preselekcji w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia terminu składania pełnej dokumentacji projektowej wniosków o dofinansowanie projektów Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/180/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/180/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/179/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/179/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/178/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/178/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2017 r. Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/177/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/177/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/176/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/176/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/175/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/175/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Zasad stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/174/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/174/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia zasięgu terytorialnego Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, stanowiących integralną część polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/173/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/173/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2018 dla Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/172/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/172/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2018 dla Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/171/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/171/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2018 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/170/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/170/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – polityka terytorialna Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/169/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/169/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/168/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/168/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/167/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/167/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/166/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/166/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/165/18 07.02.2018 Obowiązujący uchwała Nr 6/165/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2018, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 375 376 »