Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych Departament Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Departament Środowiska Szczegóły
Wydanie decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne Departament Środowiska Szczegóły
Odpłatne udostępnienie informacji geologicznej. Departament Środowiska Szczegóły
Procedura wydawania zaświadczeń ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez szefa inspektoratu wsparcia sił zbrojnych Departament Infrastruktury Drogowej Szczegóły
Procedura wydawania wtórnika zaświadczenia ADR oraz zaświadczenia ADR z powodu zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych Departament Infrastruktury Drogowej Szczegóły
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne. Departament Środowiska Szczegóły
Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Departament Środowiska Szczegóły
Procedura uzyskania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR Departament Infrastruktury Drogowej Szczegóły
Procedura uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR Departament Infrastruktury Drogowej Szczegóły
Dotowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych Departament Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji Departament Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Nadawanie numerów drogom zaliczonym do kat. dróg powiatowych i gminnych oraz prowadzenie ich ewidencji Departament Infrastruktury Drogowej Szczegóły
Wpis do ewidencji egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Departament Infrastruktury Drogowej Szczegóły
Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Departament Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody Departament Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »