Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.07.2017 Decyzja - zmiana pozwolenia zintegrowanego Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 r., WSRiRW-III-JK/6618/11/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskeigo z dnia 24 kwietnia 2008 r., znak:ŚG-I.mc.760-1/20/08, z dnia 29 kwietnia 2011 r., znak: ŚG.I.ak.7624/25/10/tw oraz z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.63.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu - brojlera kurzego Fermy Drobiu w Solcu Kujawskim przy ul. Kopernika 9. Szczegóły
27.06.2017 Decyzja – pozwolenie wodnoprawne Wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa Obwodnicy Inowrocławia – etap II – budowa łącznika od km 0+000 do km 4+880. Szczegóły
13.07.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r., znak: ŚG-I-G.7244.16.2017 udzielająca REMONDIS MEDISON Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych w pomieszczeniu chłodni budynku magazynowego, zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65, na działce o numerze ewidencyjnym 7/367. Szczegóły
26.07.2017 Decyzja Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.11.2017 udzielająca Zakładom Chemicznym „NITRO-CHEM” S.A., ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją Instalacji Dział Remontów i Inwestycji (warsztaty mechaniczne), zlokalizowanej na terenie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy przy ul. Theodora Wulffa 18, na działce nr 112/12, obręb 0136. Szczegóły
21.07.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z terenu projektowanego Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Szubin Zachód zlokalizowanego w km 8+435 projektowanej drogi ekspresowej S5 do rowu melioracyjnego R-1 w km 8+308 projektowanej drogi ekspresowej S5 znajdującego się działce nr ewid. 114/41, obręb Kołaczkowo i Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Szubin Wschód zlokalizowanego w km 9+100 projektowanej drogi ekspresowej S5 do gruntu poprzez zbiornik infiltracyjny ZB-18 znajdujący się na działkach nr ewid. 3225/3 i 43, obręb Kołaczkowo. Szczegóły
21.07.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Gminy Rypin, pochodzących z instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych zlokalizowanej na terenie AGMET Sp. z o. o. Sp. k. w Mariankach 2A, gmina Rypin. Szczegóły
20.07.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z aglomeracji Włocławek do wód rzeki Wisły w km 684, oczyszczonych na urządzeniach Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku oraz odprowadzanie nadmiaru ścieków z przelewu burzowego zlokalizowanego na terenie przepompowni głównej na działce nr 67/2 obręb Włocławek do wód rzeki Wisły w km 681. Szczegóły
27.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
28.07.2017 Wniosek o zmianę decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
27.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wydobywanie piasku i żwiru na działce nr 351/3 obręb ewid. 0021 Rynarzewo, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Noteci Szczegóły
24.07.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
05.07.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.07.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
24.07.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.07.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
20.07.2017 Wniosek w sprawie zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r., znak: ŚGIV.7322.43.2013, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego GOTEC POLSKA Sp. z o. o., ul. Polna 7, Komorniki, 55-300 Środa Śląska, Zakład w Jastrzębiu na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu betonowego wód opadowych i roztopowych do rowu melioracji szczegółowej zlokalizowanego na działce nr 250/1 w Jastrzębiu oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. rowu z terenu Zakładu (zlewnia nr 1) w Jastrzębiu i do ziemi poprzez zbiornik retencyjno-chłonny z terenu Zakładu (zlewnia nr 2) w Jastrzębiu. Szczegóły
08.08.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wykonanie urządzenia wodnego, tj. drenażu w postaci koryt drenażowych na działce nr 154/3 obręb Lisie Katy, gmina Grudziądz oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych poprzez koryta drenażowe do ziemi powstających na terenie Odlewni Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna, Lisie Kąty 7, 86-302 Grudziądz. Szczegóły
21.07.2017 Decyzja Decyzja – pozwolenie zintegrowane z dnia 21 lipca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.24.2016.AK udzielone na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski. Szczegóły
29.06.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w związku z prowadzeniem galwanizerni i lakierni zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Stalowej 1. Szczegóły
« 1 2 3 4 71 72 73 »