Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
12.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie km 4+747
projektowanej trasy S-5 w gminie Szubin, tj. przebudowy rowu melioracyjnego o nazwie „Czarny Rów”, wykonanie
mostu nad rowem melioracyjnym „Czarny Rów”, wykonanie pod drogą dojazdową nr 8 przepustu oraz wykonanie
w obrębie zjazdu na posesję z drogi dojazdowej nr 9 przepustu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi
ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3
km.”
Szczegóły
12.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie km 4+417
projektowanej trasy S-5 w gminie Szubin, tj. przebudowy rowu melioracyjnego o nazwie R-25, wykonanie
przepustu o przekroju kwadratu, wykonanie pod drogą dojazdową nr 8 przepustu o przekroju koła, wykonanie pod
pasem technicznym przepustu o przekroju koła, wykonanie czterech przepustów pod zjazdami na posesje w ciągu
drogi dojazdowej nr 8 oraz wykonanie likwidacji dwóch przepustów betonowych w związku z realizacją inwestycji
pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o
długości około 19,3 km.”
Szczegóły
13.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu melioracyjnego 5/M-15 wraz z infrastrukturą (wykonanie 2 przepustów) w obrębie km 18+626 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Żnin Szczegóły
13.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę Strugi Pomorka wraz z infrastrukturą (wykonanie 3 przepustów, rozbiórka istniejącego przepustu, przejście 2 kolektorami pod rowem,) w obrębie km 16+684 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Żnin. Szczegóły
13.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu melioracyjnego 5/M-14 wraz z infrastrukturą (wykonanie 3 przepustów, rozbiórka istniejącego przepustu, przejście 3 kolektorami pod rowem) w obrębie km 14+294 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Żnin. Szczegóły
13.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rzeki Gąsawka wraz z infrastrukturą techniczną (wykonanie 3 mostów, rozbiórka mostu drogowego i mostu kolejowego), w obrębie km 11+001 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Szubin, w gminie Szubin. Szczegóły
13.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu melioracyjnego o nazwie Rów Smolnicki wraz z infrastrukturą (wykonanie mostu, wykonanie przepustu, przejście kolektorem pod rowem), w obrębie km 5+739 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Szubin. Szczegóły
13.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu melioracyjnego o nazwie Rów Smolnicki wraz z infrastrukturą (wykonanie 4 przepustów, rozbiórka istniejącego przepustu) w obrębie km 5+260 − 5+500 projektowanej drogi ekspresowej S-5, w gminie Szubin Szczegóły
12.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie km 3+282 projektowanej trasy S-5 w gminie Szubin, tj. rozbiórki istniejącego przepustu pod drogą krajową nr 5 na rowie melioracyjnym o nazwie R-24, przebudowy rowu melioracyjnego R-24 oraz wykonanie nowego przepustu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km.” Szczegóły
12.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych w obrębie km 1+821 projektowanej trasy S-5 w gminie Szubin, tj. rozbiórki istniejących dwóch przepustów pod drogą krajową nr 5 na rowie melioracyjnym o nazwie Doprowadzalnik „A”, przebudowy rowu melioracyjnego oraz wykonanie nowego przepustu w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km.” Szczegóły
12.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie remontu mostu na rzece Gąsawka w km 1+600 projektowanej trasy S-5 w gminie Szubin w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo”(z węzłem) o długości około 19,3 km.” Szczegóły
22.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie ścieków pochodzących z Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu do wód, tj. do rzeki Wisły w km 744,235: mieszaniny ścieków przemysłowych; do rzeki Noteci: wód chłodniczych, wód popłucznych, wód opadowych lub roztopowych oraz do jeziora Ludzisko: wód z płukania sit obrotowych Szczegóły
27.04.2016 Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji dla instalacji do produkcji klinkieru zlokalizowanej w miejscowości Bielawy, 88-192 Piechcin, należącej do Lafarge Cement S.A. z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 110, 28-366 Małogoszcz Szczegóły
12.04.2016 Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji bloku parowo-gazowego CCGT zlokalizowanej we Włocławku, w obrębie 004-Kawka, na terenie działki nr 4/44 (ul. Wiklinowa) należącej do PKN ORLEN S.A. z siedzibą przy ulicy Chemików, 09-411 Płock Szczegóły
13.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
11.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o.
w Grudziądzu na likwidację urządzenia wodnego, tj. studni nr 25b zlokalizowanej na terenie komunalnego ujęcia
wody w Grudziądzu na działce nr ewid. 5, obręb 117.
Szczegóły
04.05.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Panu Mariuszowi Jankowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „JANKOWSKI” Auto-Handel Mariusz Jankowski na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskich urządzeń kanalizacyjnych w Chodczu powstających w wyniku eksploatacji stacji demontażu pojazdów w miejscowości Chodecz. Szczegóły
04.05.2016 Wniosek o zmianę decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji – zmiany i ujednolicenia dwóch pozwoleń zintegrowanych Gospodarka wodno-ściekowa
Emisje do powietrza
Gospodarka odpadami
Emisja hałasu
Inne
Szczegóły
30.03.2016 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły