Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
08.11.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Pobór wód z rzeki Gąsawka – numer ewidencyjny działki 870, obręb Rynarzewo, gmina Szubin dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Świecie- Bydgoszcz-Cotoń”. Szczegóły
05.12.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Pobór wód ze strugi Gruczno-Luszkówko – numer ewidencyjny działki 197/2, obręb Gruczno, gmina Świecie dla potrzeb realizacji zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy- Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego z podziałem na 3 części: Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”. Szczegóły
17.11.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące nad rzeką Noteć w km 116+410 rurociągu kanalizacji sanitarnej oraz budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Noteci na terenie działek o numerach ewid.: 470/1, 456/2, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/3, 464/4, 464/5, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467/2, 468/8, 455/1, 515, 514, 456/1, 468/7 w miejscowości Łabiszyn, gmina Łabiszyn w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II”. Szczegóły
28.11.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wykonanie urządzeń wodnych, tj. zbiornika infiltracyjnego, wylotów kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, wylotów kanalizacji deszczowej do zbiorników infiltracyjnych, wylotu ścieku skarpowego do rowu drogowego, rowów drogowych nieszczelnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowów drogowych oraz ziemi dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; Odcinek 4 Tryszczyn (bez węzła) – Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km”. Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km Rondo na DK nr 80 (skrzyżowanie z DD nr 27 i DD nr 29) Szczegóły
20.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 83 i 157/2 (obręb 5) przy ul. Fałata 88/90 w Toruniu Szczegóły
19.12.2017 938/2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 132/2 przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu Szczegóły
30.11.2017 Wniosek w sprawie zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., znak: ŚG-I-W.7322.47.2017, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad działającemu poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6,85-085 Bydgoszcz na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa Obwodnicy Inowrocławia – etap II – budowa łącznika od km 0+000 do km 4+880. Szczegóły
10.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Starodębskiej 29 we Włocławku, działka nr 163/3, KM 52 Szczegóły
16.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Brdowskiej 2 we Włocławku, działka nr 16/17 KM 54 Szczegóły
22.08.2017 Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów Szczegóły
25.10.2017 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego Wydanie decyzji dla LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz – Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania. Szczegóły
18.12.2017 Decyzja Ścieki Szczegóły
24.11.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
25.10.2017 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego Wydanie decyzji dla LAFARGE CEMENT S.A. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz – Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania. Szczegóły
24.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, zlokalizowanego na nieruchomości nr 445 (obręb 31) w pasie drogowym przy ul. Wilczej 10 w Toruniu, kolidującego z budową zjazdu na działkę nr 396 (obręb 31) do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Szczegóły
04.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na działce nr 184 obręb 8, przy ul. Mickiewicza 65, 72 obręb 52 przy ul. Dziewulskiego 31, 629/1 obręb 70 przy ul. Drzymały 13-15B, 502 obręb 70 przy ul. Drzymały 14-24, 1126/3 obręb 70 przy ul. 63. Pułku Piechoty 77B oraz działka nr 1126/3 obręb 70 przy ul. Okólnej 11A w Toruniu Szczegóły
27.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego Ochrona wód Szczegóły
27.11.2017 Wniosek o zmianę decyzji Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2013 r., znak: ŚG.IV.7222.9.2013.MC ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla MD-proeco” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz na eksploatację Instalacji w gospodarce odpadami do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę oraz niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę. Szczegóły
04.12.2017 Wniosek o zmianę decyzji Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.15.2015.AMK, zmienionej decyzjami: z dnia 28 września 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.17.2016.AMK, z dnia 30 października 2017 r., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, na eksploatację Instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych, składającej się z linii do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY w Inowrocławiu. Szczegóły
26.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, zlokalizowanego na nieruchomości nr 445 (obręb 31) w pasie drogowym przy ul. Wilczej 10 w Toruniu, kolidującego z budową zjazdu na działkę nr 396 (obręb 31) do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 88 89 90 »