Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
25.05.2016 Wniosek o nieistotną zmianę pozwolenia zintegrowanego Wniosek w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego dla MONDI ŚWIECIE S.A., w związku z eksploatacją instalacji do oczyszczania ścieków zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu Szczegóły
19.05.2016 Decyzja administracyjna Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności Szczegóły
22.04.2016 Decyzja Powietrze Szczegóły
11.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego. Gospodarka wodno-ściekowa
Emisje do powietrza
Gospodarka odpadami
Emisja hałasu
Inne
Szczegóły
19.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Pobór wód powierzchniowych z rzeki Brdy, pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i nr 2, wprowadzanie ścieków do rzeki Brdy trzema wylotami: B w km 5,765, C w km 5,905, D w km 6,045 oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Prezydenta Bydgoszczy z dnia 02.01.2013 r., znak: WGK.VI.6341.134.2012 Szczegóły
20.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie urządzeń wodnych w obrębie km 9+200 – 9+400 projektowanej trasy S-5 w gminie Szubin, tj. likwidację rowu melioracyjnego R-G na działkach 193/5 i 105, obręb Wąsosz w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km.” Szczegóły
12.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie ścieków pochodzących z Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie do wód, tj. rzeki Wisły w miejscowości Dybowo, gmina Wielka Nieszawka dwoma kolektorami A w km 744,2 i B w km 744,235 mieszaniny ścieków przemysłowych; do Zbiornika Pakoskiego wód chłodniczych, infiltracyjnych, wód opadowych lub roztopowych oraz wód z płukania sit obrotowych oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (pozwolenia wodnoprawnego) Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.26.2013 zmienionej decyzją z dnia 04.08.2015 r., znak: ŚG-IV.7322.68.2015 Szczegóły
23.05.2016 Program ochrony środowiska przed hałasem. Emisja hałasu Szczegóły
04.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu ARGENTCHEM do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy Szczegóły
29.04.2016 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
31.05.2016 Postępowanie wszczęte z urzędu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
23.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Zezwolenie na emisję dwutlenku węgla dla ww. instalacji Szczegóły
19.04.2016 Decyzja Wydanie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.37.2014.AJ - tj. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu - kur niosek o więcej niż 40 000 stanowisk Szczegóły
05.05.2016 Decyzja Wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Szczegóły
09.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu na likwidację urządzeń wodnych, tj. studni nr 7a, 14b i 17b zlokalizowanych na terenie komunalnego ujęcia wody w Grudziądzu na działkach nr ewid. 2/2, obręb 116 oraz 2/3 i 3/2, obręb 124 Szczegóły
18.05.2016 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
25.04.2016 Postępowanie wszczęte z urzędu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
04.05.2016 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
18.04.2016 Decyzja Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w m. Stawki do urządzeń kanalizacyjnych, poprzez punkt zlewny przy komunalnej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
04.05.2016 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
« 1 2 3 298 299 300 301 302 303 304 306 307 308 »