Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
16.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości o nr 46/3, obręb 40 na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Grudziądzkiej 192 w Toruniu. Szczegóły
20.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości o nr 404/4 obręb 61, Rodzinny Ogród Działkowy „Rekreacja” działka nr 8, ul. Turystyczna 57 w Toruniu. Szczegóły
20.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości o nr 348 obręb 68 w pasie drogi będącej drogą dojazdową (nieutwardzoną) do działki inwestycyjnej nr 36 obręb 68 przy ul. Aleksandrowskiej 32-34 w Toruniu. Szczegóły
06.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 122/5 (obręb 54) przy ul. Przelot 58 w Toruniu Szczegóły
17.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 46/3 (obręb 40) przy ul. Grudziądzkiej 192 w Toruniu Szczegóły
20.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu Szczegóły
21.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul. Tataraków w Toruniu, na nieruchomości nr: 281 (obręb 72) oraz 830, 847, 878, 999 (obręb 74) Szczegóły
09.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku przy ul. Jasnej, działka nr 75/2 KM 59 Szczegóły
09.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku przy ul. Zgodnej, działka nr 1/143 KM 721 Szczegóły
09.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Żurskiej, działka nr 57/1 KM 58 Szczegóły
09.11.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku przy ul. Dziewińskiej, działka nr 118 KM 78 Szczegóły
20.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z instalacji do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych w Wapiennie, gm. Barcin, do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy Szczegóły
10.11.2017 Wniosek o zmianę decyzji Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2015.AJ udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla System Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ” Spółka Akcyjna, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, na eksploatację instalacji Tłocznia Gazu i Systemowa Stacja Regulacyjno-Pomiarowa Włocławek, zlokalizowanej w miejscowości Gąbinek, 87-732 Lubanie Szczegóły
28.09.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Pobór wód z jeziora Niewieścin – numer ewidencyjny działki 5, obręb Niewieścin, gmina Pruszcz dla potrzeb realizacji zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”. Szczegóły
30.10.2017 Decyzja Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.15.2015.AMK, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.17.2016.AMK udzielającej pozwolenia zintegrowanego, na eksploatację Instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych, składającej się z linii do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY w Inowrocławiu. Szczegóły
15.11.2017 Wniosek o nieistotną zmianę pozwolenia zintegrowanego Nieistotna zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.27.2013.MC ze zm. dla MONDI ŚWIECIE S.A. na eksploatację instalacji: do produkcji mas włóknistych z drewna lub innych materiałów włóknistych oraz do produkcji papierów, elektrociepłowni (EC), składowiska odrzutu pokaustyzacyjnego, składowiska żużla i popiołu, zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu. Szczegóły
31.10.2017 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
16.10.2017 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskie dla GOTEC POLSKA Sp. z o. o., ul. Polna 7, Komorniki,55-300 Środa Śląska, Zakład w Jastrzębiu zmieniająca decyzję pozwolenie wodnoprawne Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.43.2013 na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu betonowego wód opadowych i roztopowych do rowu melioracji szczegółowej zlokalizowanego
na działce nr 250/1 w Jastrzębiu oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. rowu z terenu Zakładu (zlewnia nr 1) w Jastrzębiu i do ziemi poprzez zbiornik retencyjno-chłonny z terenu Zakładu (zlewnia nr 2) w
Jastrzębiu.
Szczegóły
27.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Pobór wód podziemnych z utworów neogenu, ze studni nr 2 na ujęciu w Brudzyniu gm. Janowiec Wielkopolski, na potrzeby fermy trzody chlewnej w Puzdrowcu oraz ustanowienie terenu strefy ochrony bezpośredniej dla ww. studni Szczegóły
07.11.2017 Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 671/1 i 737, obręb 0017 Jabłonowo Pomorskie oraz wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2014 r., znak: ŚG-IV.7322.91.2013. Szczegóły
« 1 2 3 84 85 86 87 88 89 90 168 169 170 »