Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
28.01.2016 Decyzja Ochrona powietrza,
ochrona wód,
ochrona powierzchni ziemi,
gospodarka odpadami
ochrona przed hałasem,
inne
Szczegóły
15.02.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pani Halinie Królikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ZŁOMSTAL” Halina Królikowska na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do gminnych urządzeń kanalizacyjnych powstających w wyniku eksploatacji stacji demontażu pojazdów w m. Brylewo, gmina Bytoń Szczegóły
15.01.2016 Decyzja Powietrze Szczegóły
28.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji – zmiany i ujednolicenia dwóch pozwoleń zintegrowanych Gospodarka wodno-ściekowa
Emisje do powietrza
Gospodarka odpadami
Emisja hałasu
Inne
Szczegóły
15.12.2015 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego dla potrzeb zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Grudziądz oraz na odprowadzanie ścieków z płukania filtrów poprzez osadnik do ziemi Szczegóły
29.01.2016 Decyzja – pozwolenie wodnoprawne Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzenia wodnego, tj. ujęcia wód podziemnych studni nr 8 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na działce nr 56/1, obręb Marulewy Szczegóły
22.12.2015 Wniosek o wydanie decyzji - zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Dane podmiotu w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Szczegóły
10.02.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wykonanie urządzeń wodnych − studni nr 6b/A, 8b/A, 9b/A, na ujęciu wód podziemnych Mała Nieszawka Szczegóły
26.02.2016 Postępowanie wszczęte z urzędu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
29.01.2016 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
29.01.2016 Decyzja administracyjna wydana z urzędu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności Szczegóły
28.01.2016 Decyzja administracyjna wydana z urzędu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności Szczegóły
26.01.2016 Decyzja administracyjna wydana z urzędu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności Szczegóły
29.01.2016 Decyzja administracyjna wydana z urzędu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności Szczegóły
19.01.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Panu Zdzisławowi Majewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAJKA” Zdzisław Majewski, Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Łukasza Malinowskiego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji P.W. „MAJKA” zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 51 w miejscowości Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka. Szczegóły
27.11.2015 Wniosek o wydanie decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Gospodarka wodno-ściekowa
Emisje do powietrza
Gospodarka odpadami
Emisja hałasu
Inne
Szczegóły
27.11.2015 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
26.11.2015 Wniosek o wydanie decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Gospodarka wodno-ściekowa
Emisje do powietrza
Gospodarka odpadami
Emisja hałasu
Inne
Szczegóły
26.01.2016 Decyzja Wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kolektora deszczowego, odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do Wdy z terenu m. Świecie oraz wykonanie obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Szczegóły
29.01.2016 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
« 1 2 3 84 85 86 87 88 89 90 »