Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
21.08.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Energetyków, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 18/ 23 KM 34 Szczegóły
16.10.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku przy ul. Jeżynowej, działka nr 26 KM 5 Szczegóły
20.06.2017 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego Wydanie decyzji dla GreenTech Polska S.A. ul. Prymasa Tysiąclecia 46/205, 01-242 Warszawa – Zakład Recyklingu Odpadów Opakowaniowych ul. Płaska 28, 87-100 Toruń, na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych organicznych substancji chemicznych, węglowodorów. Szczegóły
23.10.2017 Program ochrony powietrza Ochrona powietrza Szczegóły
23.10.2017 Program ochrony powietrza Ochrona powietrza Szczegóły
23.10.2017 Program ochrony powietrza Ochrona powietrza Szczegóły
23.10.2017 Program ochrony powietrza Ochrona powietrza Szczegóły
09.11.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Szpitalnej we Włocławku, działka nr 6/8 Włocławek KM 37. Szczegóły
22.08.2017 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we Włocławku, przy ul. Nowomiejskiej 17, działka nr 4/10 KM 80 Szczegóły
12.10.2017 Decyzja Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 12 października 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.4.2017 udzielonego na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Stare Rybitwy, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski. Szczegóły
28.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego. Zmiana w zakresie gospodarowania gnojowicą. Szczegóły
25.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Zmiana oznaczenia prowadzącego instalację. Szczegóły
23.10.2017 Decyzja Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 22 lipca 2014 roku, znak: ŚG-IV.7222.12.2013.AK udzielonego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Szewno, gmina Świekatowo, powiat świecki. Szczegóły
28.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji Pobór wód z jeziora Borówno (działka nr 90/1, obręb ewid. Borówno), gm. Dobrcz, dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km” Szczegóły
31.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Pobór wód podziemnych na cele rolnicze i socjalno-bytowe z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 107, obręb ewid. 0002 Makowiska Szczegóły
19.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie istniejącymi wylotami do wód powierzchniowych i do ziemi, wód opadowych lub roztopowych z autostrady A1 na odcinku IV Lubicz-Czerniewice (w km 141+018 - 151+900), oczyszczonych ścieków bytowych z Miejsc Obsługi Podróżnych MOP II i MOP III Nowa Wieś do Drwęcy, oczyszczonych ścieków bytowych ze Stacji Poboru Opłat SPO Lubicz do Strugi Lubickiej, oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych z Obwodu Utrzymania Autostrady OUA Grabowiec do Strugi Młyńskiej oraz wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2008 r., znak: ŚG.I.ab.6213-6/08, w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z autostrady A-1 Nowe Marzy-Czerniewice, odcinek IV Lubicz-Czerniewice od km 141+018 do km 151+900, wprowadzania ścieków bytowych z Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP II i MOP III Nowa Wieś), wprowadzania ścieków bytowych ze Stacji Poboru Opłat (SPO Lubicz), wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych z Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA Grabowiec) do wód powierzchniowych i do ziemi Szczegóły
07.06.2017 Wniosek o zmianę decyzji Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.11.2016.AMK udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, na eksploatację Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. Szczegóły
24.08.2017 Decyzja Pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni nr 3 zlokalizowanej na działce nr 303/1, obręb ewid. Broniewo, odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych gospodarstwa do rowu melioracyjnego ZS-1 (działka nr 263/2 i 74/1 obręb ewid. Broniewo) Szczegóły
05.10.2017 Decyzja Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.01.2015 r., znak: ŚG-IV.7322.60.2014, udzielającej Toruńskiem Wodociągom Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z terenu miasta Torunia i aglomeracji toruńskiej do rzeki Wisły Szczegóły
12.10.2017 Decyzja Wprowadzanie do ziemi, za pośrednictwem studni chłonnej, wód opadowych lub roztopowych z terenu fermy w Szarleju, zlokalizowanej na działce nr 44 Szczegóły
« 1 2 3 85 86 87 88 89 90 91 168 169 170 »