Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
26.11.2015 Wniosek o wydanie decyzji – istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Gospodarka wodno-ściekowa
Emisje do powietrza
Gospodarka odpadami
Emisja hałasu
Inne
Szczegóły
28.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych Zezwolenie na emisję dwutlenku węgla dla instalacji Elektrociepłowni Bydgoszcz II Szczegóły
07.01.2016 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Moniki Turbiak, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: AUTO-SZROT „ABAR” Monika Turbiak, ul. Waryńskiego 28, 87-860 Chodecz, na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi, pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Nowe Gagowy, gmina Lubień Kujawski, działka nr ew. 138/5 Szczegóły
11.01.2016 Decyzja - pozwolenie wodnoprawne Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Stadniny Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o., Nowe Jankowice, 86-320 Łasin, na pobór wód podziemnych na cele gospodarcze Stadniny Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o. w Lisnowie oraz odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Stadniny Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o. w Lisnowie do ziemi. Szczegóły
25.01.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wniosek Gdańsk Transport Company S. A., ul. Powstańców Warszawy 18, 81-718 Sopot w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2006 r., znak: WSiR-III-EŚ/6811/9/06, oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie mieszaniny oczyszczonych ścieków bytowych i przemysłowych z Obwodu Utrzymania Autostrady „Nowe Marzy” autostrady A1 do istniejącego kanału deszczowego, a następnie wylotem do Strugi Mniszek, sekcja 6, Warlubie – Nowe Marzy (w km 75 + 000 - 89 + 450). Szczegóły
02.02.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. na wznoszenie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, tj. wykonanie odcinka kanału DN-1200 wraz z komorą połączeniową żelbetową nadbudowaną na istniejącym kanale DN-1800 na działkach nr 139/4 oraz 139/6, obręb 0023 Toruń, w ramach modernizacji istniejącej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu. Szczegóły
29.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
04.02.2016 Decyzja Pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wód „Krzywe Błota” we Włocławku Szczegóły
20.08.2015 Decyzja Wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Szczegóły
27.11.2015 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji chowu indyków zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych: 127/4, 130/2, 131/3 i 131/4 w Kruszy Podlotowej 18, gmina Inowrocław Szczegóły
04.02.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych należących do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu Szczegóły
12.01.2016 Decyzja Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w Bytoniu do urządzeń kanalizacyjnych należących do Przedsiębiorstwa Obsługi Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej ROLBYT Sp. z o.o. w Bytoniu oraz wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do ziemi Szczegóły
30.12.2015 Decyzja gmina Fabianki, woj. kujawsko-pomorskie Szczegóły
30.09.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
21.01.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla MAMAUTO Adam Kula, Maciej Kula Spółka Jawna, Starorypin Rządowy 29A, 87-500 Rypin na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika drenażowego na działce o nr ew. 7/1, obręb Starorypin Rządowy na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Starorypin Rządowy 29A, gmina Rypin;
2. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Starorypin Rządowy 29A, gmina Rypin;
3. odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, powstających w wyniku działalności stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w miejscowości Starorypin Rządowy 29A, gmina Rypin do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Rypinie, w oparciu o przedłożone dokumenty.
Jednocześnie Wnioskodawca wnosi o wygaszenie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.01.2007 r., znak: WSiR/DW-I-BL/6811/33/06 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego MAMAUTO Spółka Jawna, ul. Wodna 4 w Rypinie.
Szczegóły
30.09.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
25.11.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
16.12.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
10.07.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
30.06.2015 Decyzja Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
« 1 2 3 85 86 87 88 89 90 »