Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
29.08.2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do wód i do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz- granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 1: Nowe Marzy (bez węzła) -Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km. Szczegóły
30.11.2016 Decyzja Pobór wód podziemnych ze studni nr 2 i ujęć barierowych (bariera wschodnia i centralna); pobór wód powierzchniowych z ujęcia brzegowego na jeziorze Ludziskie i ujęcia brzegowego w km 67,56 rzeki Noteć, na potrzeby Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.27.2013, w powyższym zakresie Szczegóły
18.11.2016 Decyzja Odwodnienie obiektów budowlanych – kanałów kablowych projektowanych na działkach nr 200/22 i 284/27 obręb ewid. 0007 Murowaniec, na terenie stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Bydgoszcz Zachód; wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych i wód drenażowych pochodzących z terenu stacji elektroenergetycznej 400(220)/110 kV Bydgoszcz Zachód do rowu melioracyjnego (ziemi) wylotem zlokalizowanym na działce nr 262/9 obręb ewid. 0007 Murowaniec; wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2012 r., znak: ŚG-IV.7322.52.2012.AB Szczegóły
02.09.2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie do wód i do ziemi oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz- granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km. Szczegóły
31.08.2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz- granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 5: od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km Szczegóły
11.08.2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowa rurociągów melioracyjnych, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, przejście infrastruktury liniowej pod korytami cieków w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km. Szczegóły
29.08.2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku 4: Tryszczyn (bez węzła) - Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km. Szczegóły
11.08.2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków deszczowych i roztopowych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km.” Szczegóły
12.10.2016 Decyzja Wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów infiltracyjnych chłonnych, zbiornika infiltracyjnego, wylotów brzegowych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do wód i do ziemi częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wkry w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do 72+775”. Szczegóły
17.11.2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla CIECH Soda Polska S. A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie: pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich (mioceńska warstwa wodonośna) ze studni nr 1 dla potrzeb bytowo-gospodarczych oraz technologicznych i ujęć barierowych nr I (zachodnie), nr II (północne), nr III (wschodnie), nr IV (południowe) oraz pobór wód powierzchniowych z zasobów Noteci Zachodniej zgromadzonych w Zbiorniku Pakoskim przy pomocy ujęcia brzegowego dla potrzeb przemysłowych oraz stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7322.26.2013 zmienionej decyzją z dnia 04.08.2015 r., znak: ŚG-IV.7322.68.2015 w części dotyczącej poboru wód podziemnych i powierzchniowych. Szczegóły
28.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
07.12.2016 Projekt programu ochrony powietrza Ochrona powietrza Szczegóły
30.11.2016 Decyzja Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w m. Stawiska 45, gm. Mogilno, do urządzeń kanalizacyjnych Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mogilnie Szczegóły
09.11.2016 Decyzja Wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce nr 8 obręb ewid. 0035 Szewo-Grabina, gm. Lubień Kujawski, służącego do ujmowania wód podziemnych na potrzeby Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Lubień Południe przy autostradzie A1 Szczegóły
20.12.2016 Decyzja Pobór wód podziemnych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z ujęcia „Mała Nieszawka”, z 22 studni zlokalizowanych na działkach nr: 432/1, 433/3, 2136/9, 2136/8, 2136/11, 426/14, 446/2, 426/11, 2137/13, 426/9, 422/1, 417/5, 413/1, 2109/12 obręb ewid. Mała Nieszawka, nr: 501, 502, 503, 504, 505 obręb ewid. 63 m. Toruń i nr 4 obręb ewid. 70 m. Toruń oraz wprowadzanie wód popłucznych, wylotem położonym na działce nr 311/6 obręb ewid. Mała Nieszawka, do rowu melioracyjnego Rb Szczegóły
28.11.2016 Wniosek o wydanie decyzji Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 oraz na wprowadzanie wylotem zlokalizowanym na działce nr 361/2 obręb ewid. 0010 Olszewka, do rowu melioracyjnego (ziemi) wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody na terenie RSP w Olszewce Szczegóły
02.12.2016 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Panu Marcinowi Kasprzakowi na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” sp. z o.o. w Barcinie, powstających na stacji demontażu pojazdów w m. Mamlicz 145, gmina Barcin oraz stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku, znak: ŚG-IV.7322.51.2012.AB, w powyższym zakresie. Szczegóły
17.08.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki przy ul. Olęderskiej w Toruniu Szczegóły
04.07.2016 Decyzja umarzająca Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 293/36, przy ul. Krynickiej 8 w Toruniu Szczegóły
01.07.2016 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek: nr 657, 656, 323, 290, 674 obręb 53, przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 86 87 88 89 90 91 92 116 117 118 »